Viking AV80 ED + 30x Eyepiece + Stay on Case 2

Viking AV80 ED + 30x Eyepiece + Stay on Case